regulamin

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z Serwisu Konkursykreatywne.pl oraz zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
2. Akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika jest wymogiem korzystania z serwisu Konkursykreatywne.pl.
3. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby Serwisu Konkursykreatywne.pl w celu korzystania z niego przez Użytkowników na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Wszystkie dokumenty, artykuły, informacje, zdjęcia grafiki itp. zamieszczane na stronach Serwisu, są własnością intelektualną autorów i nie mogą być, przez osoby do tego nieupoważnione, w żaden sposób kopiowane i powielane poza Serwisem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkownika w Serwisie Konkursykreatywne.pl.
6. Usługodawca nie odpowiada również za treści zawarte na stronach innych serwisów, do których Użytkownik Serwisu Konkursykreatywne.pl przekierowuje zainteresowanych jego konkursem.
7. Usługodawca ma prawo do nieopublikowania lub usunięcia wpisów Użytkownika z Serwisu Konkursykreatywne.pl, naruszających jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) podane przez Użytkownika dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Użytkownik Serwisu Konkursykreatywne.pl może ubiegać się o dodatkową promocję Konkursu.

§ 2. Obowiązki Użytkownika Serwisu Konkursykreatywne.pl

1. Każdy Użytkownik korzystający z usług Serwisu Konkursykreatywne.pl zobowiązany jest do:
a) przestrzegania przepisów prawa, savoir vivre oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie;
b) niewykonywania jakichkolwiek działań w Serwisie zagrażających bezpieczeństwu systemów informatycznych i komputerowych;
c) niewykorzystywania Serwisu Konkursykreatywne.pl bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
2. Użytkownik Serwisu Konkursykreatywne.pl wyraża zgodę na publikowanie przez Usługodawcę jego wpisów dokonanych w Formularzu Serwisu.
3. Użytkownik Serwisu Konkursykreatywne.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych i handlowych na adres elektroniczny, podany w Formularzu Serwisu.

§ 3. Wykluczenie z odpowiedzialności

1. Usługodawca nadzoruje funkcjonowanie Serwisu Konkursykreatywne.pl oraz jego zaplecze techniczne.
2. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego używania Serwisu przez Użytkowników, włamania lub spowodowane przez firmę hostingową.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.
2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Zmiany będą na bieżąco zamieszczane na stronach Serwisu. W przypadku, nie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z usług Serwisu Konkursykreatywne.pl.
3. Reklamacje należy kierować na adres konkurs@konkursykreatywne.pl.
4. Ewentualne kwestie sporne nieuregulowane Regulaminem będą rozstrzygane przez Strony lub regulowane przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.