VII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

DL logo

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).

 

Prace konkursowe –opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim– należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów na adres:


Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

97–500 Radomsko

z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”

Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.


Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku podczas edycji regionalnej XI Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.