„W Świecie Legend” – konkurs malarski dla dzieci i młodzieży

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „W ŚWIECIE LEGEND ”

ORGANIZATORZY:

– SZKOŁA PODSTAWOWA N 13 IM. HUBERTA WAGNERA W BĘDZINIE,

– MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE.

HONOROWY PATRONAT:

– PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ŁUKASZ KOMONIEWSKI,

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

CELEM KONKURSU JEST ZAPOZNANIE MŁODYCH TWÓRCÓW Z BOGACTWEM BAJEK, PODAŃ I LEGEND LUDOWYCH, PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA, PROMOCJA UTALENTOWANYCH DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY, ROZBUDZENIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI, ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ARTYSTYCZNEJ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ESTETYCZNYCH ORAZ METODYCZNYCH.

 1. KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW DOMÓW KULTURY, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, OGNISK TWÓRCZYCH.
 2. UCZESTNICY WYKONUJĄ TYLKO JEDNĄ ILUSTRACJĘ ( W FORMACIE A3 ) DOWOLNEJ POLSKIEJ LEGENDY CZY PODANIA LUDOWEGO. PROSIMY NIE OPRAWIAĆ  PRAC KONKURSOWYCH.
 3. TECHNIKA WYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH: PASTEL, TEMPERA, AKWARELA, GWASZ.
 4. PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ W TERMINIE DO 25 MARCA 2024 R. ( LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO LUB  DATA NADANIA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ ) NA ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 UL. REWOLUCJONISTÓW 18, 42-500 BĘDZIN. 
 5. PRACE KONKURSOWE POWINNY BYĆ OPISANE NA ODWROCIE WEDŁUG WZORU:
  IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA, PLACÓWKA I JEJ ADRES, TELEFON, E-MAIL, IMIĘ
  I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO.
 6. ORGANIZATOR NIE ODSYŁA PRAC. WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.
 7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BEZPŁATNEGO WYKORZYSTYWANIA ORAZ PRZETWARZANIA PRAC NA POTRZEBY KONKURSU I WYSTAW, WE WSZYSTKICH PUBLIKACJACH I PREZENTACJACH MEDIALNYCH.
 8. ZGŁOSZENIE PRAC NA KONKURS BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW REGULAMINU ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH Z DNIA 29.08. 2019 R. (DZ. U. Z 1997 R. NR 133, POZ. 883).
 10. DO PRAC NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA I ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH (ZAŁĄCZNIK NALEŻY TRWALE PRZYKLEIĆ DO PRACY).
 11. OCENY PRAC DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW, PRZYZNAJĄC:  I, II, III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.
 12. KATEGORIE WIEKOWE: 1 GRUPA – KL. I-III, 2 GRUPA – KL. IV-VI, 3 GRUPA – KL. VII – VIII. 
 13. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BĘDZIE 19 KWIETNIA 2024 R. O GODZ. 11.00 W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BĘDZINIE, PL. PROF. WÓJCIKA 1. O WYNIKACH KONKURSU LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.
 14. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY.
 15. ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ KOSZTÓW PODRÓŻY.
 16. ORGANIZATORZY KONKURSU NIE ZAPEWNIAJĄ POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM.

KONTAKT DO KOORDYNATORA KONKURSU:  sp13.plastyka@gmail.com

Regulamin, karta zgłoszeniowa: https://docs.google.com/document/d/1nFMlyVTfo_7FgfJEUFVQ7LL2oh7Ac7mI/edit