XXIX MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”

Organizatorami konkursu są: Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zamojski Dom Kultury.

Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytków materialnych. Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię: „ZABYTEK – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” .

Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”. Nadesłane na konkurs prace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 30 PLN dla obywateli polskich lub 8 EUR dla cudzoziemców.

Regulamin: https://www.ztf.pl/konkursy/628,4,rusza-xxix-miedzynarodowe-biennale-fotografii-zabytki


Nagrody

Wystawa
Pula nagród pieniężnych: 6 000 PLN
Nagrody rzeczowe
Wyróżnienia