II Konkurs Fotograficzny „KONCERT”

II Konkurs Fotograficzny „KONCERT”


I. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU

– utrwalenie w fotografii subtelnego piękna koncertowej chwili,
– popularyzacja muzyki granej na żywo
– ukazanie emocji towarzyszących koncertomII. TERMINARZ PRZEBIEGU KONKURSU

– Nadesłanie prac do 18.09.2016.
– Ocena jury do 30.09.2016.
– Otwarcie wystawy i wręczenie nagród 14.10.2016.
– Termin wystawy 14.10.2016. – 30.11.2016.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZMIANY TERMINÓW

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1) Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący :
profesjonaliści i amatorzy

2) Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane
jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie
zaznaczone w karcie zgłoszeniowej

3) Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 30 x 30
cm, a nie większy 70 x 100 cm , zdjęcia należy nadesłać w postaci odbitki na papierze

4) Prace powinny zostać opisane na odwrocie poprzez podanie godła, tytułu pracy

5) Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia, która jest do pobrania na stronie internetowej :
http://dkboguszowice.pl/ .Karta powinna znaleźć się w zaklejonej kopercie, na której należy
wpisać tylko godło autora

6) Prace należy nadsyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed
zniszczeniem podczas przesyłki, prace niewłaściwie zabezpieczone i uszkodzone podczas
przesyłki nie będą brały udziału w konkursie

7) Prace należy kierować na adres :

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik

w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2016r. (decyduje data stempla pocztowego)

8) Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w punktach 2-7 nie będą brały udziału
w konkursie

9) Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największą starannością, jednak nie biorą
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki

10) Organizatorzy powołują jury, w skład którego mogą wejść wybrani przez organizatorów
fotograficy, plastycy oraz muzycy.

11) Jury zdecyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu
– zakwalifikowaniu fotografii na wystawę
– przyznaniu nagród
I nagroda – o wartości 1500 zł
II nagroda – o wartości 1000 zł
III nagroda – o wartości 500 zł

Nagroda wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

12) Jury przysługuje prawo innego podziału nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z
zestawu autorskiego

13) Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Domu Kultury w Rybniku-
Boguszowicach z zachowaniem praw autorskich

14) Prace zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez organizatorów na cele ekspozycji wystawy
pokonkursowej, publikacji folderu/katalogu konkursowego oraz innych publikacji o
charakterze promocyjno-informacyjnym zgodnie z wyłącznymi zamierzeniami i potrzebami
organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do samodzielnego wyboru
eksponowanych/publikowanych prac

15)Z dniem doręczenia prac organizatorom, uczestnicy II etapu konkursu nieodpłatnie udzielają
organizatorom zezwolenia na nieograniczone czasowo oraz terytorialnie korzystanie z
autorskich prac majątkowych do przesłanych fotografii (zarówno w wersji cyfrowej jak też w
wersji materialnej, w postaci nieoprawionego zdjęcia) na następujących polach eksploatacji:

a) Publiczne wystawianie, udostępnianie, wyświetlanie i publikowanie fotografii, w
szczególności w toku wystawy pokonkursowej oraz w publikacjach, katalogach,wydawnictwach
i innych materiałach związanych lub dotyczących konkursu.

b) Rozpowszechnianie i wykorzystywanie fotografii w dowolny sposób i dowolną techniką na
stronach i portalach internetowych organizatorów.

c) Użyczanie bądź udostępnianie fotografii innym podmiotom w ramach eksponowania wystawy
pokonkursowej lub jej części

16) Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog
wystawy

17) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu

18) Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału
w konkursie

IV. ORGANIZATOR GŁÓWNY:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik
tel (32) 42 52 016 ;
dkboguszowice@gmail.com
Osoba odpowiedzialna : Robert Pior

WSPÓŁORGANIZATOR :
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik
tel (032) 42 22 132

V. CZAS I MIEJSCE

14 października 2016 (piątek)
godz.19.00
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik

Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik


Nagrody

I nagroda – o wartości 1500 zł 
II nagroda – o wartości 1000 zł 
III nagroda – o wartości 500 zł