Pick Your Art

  • Tytuł – Pick Your Art!
  • Zasięg – międzynarodowy
  • Dla kogo – Konkurs skierowany jest w stronę artystów oraz szeroko rozumianych twórców.
  • Termin – 16 lipca – 15 listopada
  • Nagroda – 3 000 zł, dożywotni pakiet usług pickarter.pl tj. największy wirtualny dysk PickBox oraz ArtRoom w wersji rozszerzonej. Promocja zwycięskiego ArtRoomu na portalu, facebooku oraz twitterze.

ZASADY

.

REGULAMIN KONKURSU „PICK YOUR ART!” (zwany dalej „Regulaminem”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „PICK YOUR ART!” (zwany dalej „Konkursem”) jest spółka Pickarter Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Mitręgi 1, 44 – 100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403995, numer NIP 6312643780, REGON 24279395800000.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pickarter.com/pickarter.pl

4. Konkurs ma zasięg ogólnoświatowy.

5. Konkurs jest skierowany do artystów i szeroko rozumianych twórców.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej: www.pickarter.pl oraz www.pickarter.com

2. Konkurs trwa od 16 lipca 2014 roku do 15 listopada 2014 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o każdorazowym przedłużeniu Organizator poinformuje poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronach internetowych, o których mowa w pkt.1.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 listopada 2014 roku na stronach internetowych, o których mowa w pkt.1.

4. Konkurs polega na oddawaniu głosów poprzez kliknięcie w przycisk „Pick it” znajdujący się w ArtRoomie każdego Użytkownika. Użytkownik, którego ArtRoom uzyska największą liczbę głosów (Picków) wygrywa.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy się zarejestrować w Portalu, zaakceptować Regulamin oraz stworzyć galerię w ArtRoomie.

6. Prawo do oddawania głosów w Konkursie przysługuje każdemu – tj. zarejestrowanym Użytkownikom jak i osobom nie posiadającym konta w Portalu.

7. Z jednego numeru IP można oddać maksymalnie 1 głos na ten sam ArtRoom.

8. W razie uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej Użytkowników, Laureata wyłoni redakcja Portalu

9. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć ArtRoom danego Użytkownika z Konkursu w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, gdy zachodzi podejrzenie, że zdobyte w czasie głosowania punkty zostały oddane w sposób uznany przez Organizatora Konkursu za nieuczciwy.(maskowanie zmiana IP komputera)

10. Prawa autorskie do materiałów umieszczanych w ArtRoomie muszą należeć do Użytkownika danego ArtRoomu. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw z tegoż tytułu.

III. NAGRODY

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie głównej serwisu Pickarter do dnia 16 listopada 2014 roku.

2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie przekazania nagrody na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie Pickarter w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników.

3. Laureat Konkursu otrzyma:

 dożywotni pakiet usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu Pickarter – największy wirtualny dysk PickBox oraz ArtRoom w wersji rozszerzonej;

 publikacja zwycięskiego ArtRoomu na portalu Facebook i Twitterze Organizatora;

 nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł netto.

4. Przekazanie nagród nastąpi w terminie 7 licząc od dnia wyłonienia Laureata. Nagroda pieniężna zostanie przekazana Laureatowi przelewem bankowym pod warunkiem przekazania Organizatorowi wszelkich niezbędnych w tym celu informacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z Postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia akceptującego warunki niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronie Portalu stosownej informacji.


Nagrody

3. Laureat Konkursu otrzyma:

 dożywotni pakiet usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu Pickarter – największy wirtualny dysk PickBox oraz ArtRoom w wersji rozszerzonej;

 publikacja zwycięskiego ArtRoomu na portalu Facebook i Twitterze Organizatora;

 nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł netto.