Rewitalizacja Centrum Myszkowa | konkurs architektoniczny

Gmina Myszków, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ogłosiły Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa.

Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest centrum? Kolejne lata to kolejne warsztaty, rozmowy, spotkania, badania, analizy, konsultacje z mieszkańcami i mieszkankami. Ostatnie przeprowadzone przez Fundację NaprawSobie Miasto. A przestrzeń nie czeka, zmienia się z roku na rok. Zmieniają się szanse i możliwości,których nie chcemy już więcej zgubić. W konkursie architektonicznym chcemy odszukać je i rozwijać. Myszków rozwija możliwości. 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegającej na: kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta; przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną oraz budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem.

Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843); spełniają warunek udziału w konkursie polegający na dysponowaniu przynajmniej 1 osobą, która będzie brała udział w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Regulamin: http://czestochowa.sarp.org.pl/files/file/SARP/Konkursy/Myszkow%202020/Regulamin%20konkursu%20oraz%20załączniki%201-4%20i%2024.pdf


Nagrody

Pierwsza Nagroda: 55 000 PLN

Druga Nagroda: 30 000 PLN

Trzecia Nagroda: 15 000 PLN