„Suwalskie Limeryki Latem”.

Regulamin konkursu literackiego

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”

HONOROWY PATRONAT: 

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

PATRONAT MEDIALNY:

„DwuTygodnik Suwalski”, Radio 5, suwalki.info

 

CELE KONKURSU:

– Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest  limeryk1.

– Upamiętnienie 300. rocznicy nadania przez kamedułów wigierskich praw miejskich Suwałkom.

– Promocja Suwałk oraz  Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.

– Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

– Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.

– Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.

– Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

– W tej edycji konkursu, ze względu na obchody 300-lecia Suwałk, specjalnie cenione będą utwory odwołujące się do postaci i innych elementów przedstawionych w herbie Suwałk2.

– Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach literackich.

– Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć   do 31 lipca 2015 r. na adres:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,

ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki

z dopiskiem na kopercie: 

Konkurs „Suwalskie limeryki latem. IX Edycja”.

 

– Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).

– Dane o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, e-mail, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.

NAGRODY:

– Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają  dyplomy.      Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

 –  O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

–  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, także na stronie internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.pl). Wytypowane przez Jury wiersze będą publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych twórców oraz regionu.

–  Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

–  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

–  W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

– Szczegółowych informacji, pod nr tel. 87 565-62-46, udzielają:  Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka.

1Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

2 Herb Suwałk przedstawia na czerwonym tle, na złotej podstawie kamedułów – Św. Rocha i Św. Romualda w srebrnych szatach, między którymi znajdują się trzy zielone góry. Na najwyższej górze umieszczony jest złoty krzyż, a u jego podstawy – złota korona. Św. Roch (z lewej strony herbowej) wsparty jest o czarną laskę, a u jego stóp znajduje się czarny pies (patrz 1 s. tegoż Regulaminu).

Więcej  na stronie www.bpsuwalki.pl

 

 

 


Nagrody

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.