„Szkoła z klimatem” – konkurs dla młodzieży

Ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych.

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach.

Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Zespołów projektowych z każdej szkoły. Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego Zespołu projektowego.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do Organizatora mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego sąsiedztwa (otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.).

Regulamin: http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/szkola_z_klimatem/regulamin_konkursu_szkola_z_klimatem_15.09.2020.pdf


Nagrody

Nagroda Główna: 100 000 PLN
Od dwóch do pięciu wyróżnień: każde po 5 000 PLN