Wspomnienia nie do podrobienia

Głównym celem konkursu WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA jest promocja twórczości literackiej mieszkańców Białegostoku, a także zwrócenie uwagi na unikatową wartość poznawczą i artystyczną ich wspomnień.

Konkurs WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA skierowany jest do wszystkich, zarówno osób piszących, jak i amatorów, którzy w latach 1939-1989 związani byli z Białymstokiem. 

Prace przesyłane na konkurs powinny być własnymi wspomnieniami uczestników konkursu, dotyczącymi bezpośrednio życia w mieście Białymstoku. Dopuszczalna jest współpraca uczestników konkursu z osobami trzecimi np.: wnuk spisujący wspomnienia dziadka.

Organizatorem konkursu literackiego WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA jest Magda Kupryjanowicz we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.  

Konkurs jest częścią projektu BIAŁOSTOCZANIE, którego celem jest przygotowanie spektaklu teatralnego przedstawiającego 50 lat historii Białegostoku (lata 1939-1989) z perspektywy jego mieszkańców.

Spektakl powstać ma w ramach Sceny PracOFFnia, stworzonej przez Teatr Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w celu prezentacji młodych, niezależnych i aktywnych twórców.

Założeniem projektu BIAŁOSTOCZANIE jest rozróżnienie między tożsamością oficjalną i tożsamością potoczną. Tożsamość oficjalna projektowana jest odgórnie przez władzę, która ustala warunki członkostwa w społeczeństwie, wyznacza formalne kryteria tożsamości i odwołuje się do konkretnych wartości, pojmowanych jako uniwersalne. Tożsamość oficjalna przejawia się w istnieniu konstytucji, nazw ulic, pomników, programu podręczników szkolnych. Tożsamość potoczna natomiast pojawia się spontanicznie i nie może być narzucona. Jest tożsamością oddolną, kultywowaną w oderwaniu od nurtu oficjalnego i często w opozycji do niego.

Przedstawienie realizowane w ramach projektu BIAŁOSTOCZANIE pokazywać ma wielkie wydarzenia polityczne z perspektywy tak zwanych zwykłych ludzi. Makro-historia, która dominuje w książkach historycznych oraz przestrzeni publicznej, i związana z nią tożsamość oficjalna zostaną w spektaklu zderzone z mikro-historiami prywatnego życia mieszkańców Białegostoku, ich pamięcią, wrażliwością, światem przeżyć wewnętrznych, które są nośnikiem i gwarantem tożsamości potocznej.


Nagrody

Kryterium oceny nadesłanych prac przez Jury będzie wartość poznawcza i literacka wspomnień.

Jury przyzna następujące nagrody finansowe:

I nagroda – 3000 PLN

II nagroda – 2000 PLN

III nagroda – 1000 PLN

W ramach konkursu zostanie przyznanych również 7 wyróżnień

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie konkursu.