XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich poetów, bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden, opatrzony godłem (słownym), zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (także w internecie)
i nienagradzanych w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4.
Tematyka wierszy jest dowolna.
Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace, które wpłyną do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18. 08. 2017 roku.


Nagrody

Nagrodami w konkursie są statuetki Wieży Piastowskiej oraz nagrody rzeczowe. (łączna wartość nagród wynosi 2000 zł).