Zaprojektuj Misia Marzeń – konkurs na projekt maskotki

Weź udział w konkursie na projekt misia marzeń!!!

Firma „Lamex” właściciel marki „LTC” planuje wdrożyć na rynek nowy produkt pod zupełnie nowym brandem.

Chcemy stworzyć zabawkę, która stanie się najlepszym przyjacielem każdego dziecka – zarówno tego małego, jak i tego, które drzemie w każdym z nas. Wyobraź sobie i zaprojektuj misia swoich marzeń, zabawkę która będzie odzwierciedleniem Twoich wszystkich dziecięcych wspomnień o pluszowym przyjacielu.

Szukamy projektu, który wyróżni się spośród wszystkich pluszowych zabawek znajdujących się obecnie na rynku. Chcemy, żebyście użyli swojej wyobraźni i nie kierowali się żadnymi wyznaczonymi  trendami. Wasz miś ma za zadanie dawać radość i wzbudzać zaufanie. To nie jest projekt zabawki, a marzenia o pluszaku, którego nigdy nie mieliśmy okazji przytulić.

Zwycięży projekt (miś) unikalny, inny niż wszystkie dotychczas znane, który będzie w stanie przykuć uwagę dziecka i wyzwoli potrzebę natychmiastowego przytulenia.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz możliwość współpracy  z naszą marką. Poza nagrodą główną przewidujemy nagrody dodatkowe dla projektów które przykują naszą uwagę.

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na maila konkurs.narysujmisia@gmail.com

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie „Konkursy kreatywne” oraz „LTC” na portalu społecznościowym Facebook.

Szczeguły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy wysyłać na maila  konkurs.narysujmisia@gmail.com

Na Wasze projekty czekamy do 10 września .

 

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest firma Lamex, z siedzibą w Lipówkach 77b , 08-440 Pilawa  (dalej: „Organizator”).

2.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie „Konkursy kreatywne” na portalu społecznościowym Facebook.

3. O czasie trwania Konkursu Organiza0tor informuje na stronie „Konkursy Kreatywne” na portalu Facebook, w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi. Konkurs trwa do ustalonego dnia włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.

4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSÓW:

5.Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

6.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7.Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie „Konkursy Kreatywne” na portalu facebook.

III. ZASADY KONKURSÓW:

9.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie specjalnie na potrzeby konkursu materiału-projektu maskotki, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i przesłanie go na adres mailowy konkurs.narysujmisia@gmail.com ,

a1. Projekt ma być w formie „rysunku koncepcyjnego”. Ma to być garficzny projekt zabawki który umożliwi jej łatwe wykonanie.

a2 Wymagany jest sam rysunek koncepcyjny( bez wymiarów i rodzaju materiału zabawki).

b.wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w uzasadnionym przypadku pseudonimu, adresu oraz numeru telefonu,

c.polubienie FP „LTC” na portalu Facebook.

Marka „LTC” jest współorganizatorem i sponsorem konkursu.

10.Zamieszczając Projekt i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału.

b.udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie projektu przez Organizatora na wykorzystanie danego projektu w celu stworzenia nowego produktu.

c. prace osób które nie zostaną w wyróżnione nie zostaną przez nas wykorzystane , jedynie prace które zostaną nagrodzone .

11.Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

12.Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

13.Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

14.Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na stronie „Konkursy Kreatywne” na stronie www.facebook.pl w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

15.O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

V. NAGRODY:

16.Główną nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie kolejnych zleceń tego typu z naszą firmą.

17. Jeżeli poza zwycięzcą zostaną wyłonieni laureaci których prace będziemy chcieli wykorzystać zostaną oni nagrodzeni nagrodą dodatkową.

18. Fundator nagrody zobowiązany jest przesłać zwycięzcy Konkursu nagrodę.

19.Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia konkursu.

20.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6., 7. rozdz. III ust. 9 i ust. 11, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

21.Nagroda dodatkowa nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22.Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

23.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody dodatkowej lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

VI. DANE OSOBOWE:

24.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

25.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

26.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie „LTC” na portalu Facebook , w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

28.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Lamex , Firma Lipówki 77b , 08-440 Pilawa.

29.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. REKLAMACJE

30.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

31.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Firmy Lamex , Lipówki 77b , 08-440 Pilawa.

32.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

33.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

34.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z powyższym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

35.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz możliwość współpracy  z naszą marką.

Poza nagrodą główną przewidujemy nagrody dodatkowe dla projektów które przykują naszą uwagę.