Złote Koty

1. Konkursy przeznaczony jest dla twórców niezależnych, których filmy powstały poza systemem komercyjnym.

2. Nie obowiązuje limit wiekowy osób zgłaszających swoje filmy.

3. W Konkursach wezmą udział filmy wyselekcjonowane przez Komisję Kwalifikacyjną.

4. Wymagania wobec filmu biorącego udział w selekcji:

a) Autor powinien umieścić swoją pracę w wersji do projekcji na serwerze, z którego Organizatorzy będą mogli bezpłatnie pobrać plik z filmem.

b) Autor powinien wysłać do organizatorów e-maila z linkiem do Youtube lub Vimeo, jednak warunkiemprzyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów jest utrzymanie filmu na ww. portalach przez cały czas trwania naboru na Festiwal. Rozdzielczość zgłoszonego na Festiwal tą drogą filmu nie może być mniejsza niż 720×576 pikseli.

c) Link do pliku musi zostać podany w e-mailu wysłanym na adres: zlotekotylublin@gmail.com

do 8 czerwca 2014

d) W każdym przypadku do e-maila ze zgłoszeniem filmu musi zostać obowiązkowo załączony skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (format PDF).

e) Każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace ( tematyka wyboru jest dowolna).

5. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursów zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu www.zlotekoty.pl po zakończeniu obrad Komisji Kwalifikacyjnej.

6. Filmy wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną zostaną przydzielone do poszczególnych kategorii, w których zostaną przyznane nagrody. Nazwy kategorii zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

– Dodatkowo zostanie przyznany specjalny Złoty Kot – nagroda publiczności.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

8. Warunkiem otrzymania statuetki Złotego Kota jest obecność na Gali. W przeciwnym razie do laureata zostanie wysłany jedynie dyplom, a statuetkę będzie można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorami.

9. Osoby zgłaszające film do Konkursów muszą posiadać pełnię praw autorskich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikłe z naruszenia praw autorskich.

10. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników na galę.

17. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć Organizatorom zgodę ich rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych na uczestnictwo w Festiwalu.

18. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi możliwość bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich imprezach pofestiwalowych.

19. Autor zgłaszający film do Konkursów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację fragmentów swojego filmu dla celów promocji Złotych Kotów oraz na pokazanie jego filmu podczas 3 replik Festiwalu.

20. Autor zgłaszanego filmu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przeprowadzenia Konkursów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).

21. Zgłoszenie filmu na festiwal jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.

22. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą odstąpić od egzekwowania niektórych postanowień niniejszego regulaminu.

23. Do interpretacji wszystkich kwestiach spornych jak i odnośnie regulaminu uprawnieni są tylko Organizatorzy Festiwalu Złote Koty.


Nagrody

Główna nagroda:

Trzydniowe warsztaty filmowe prowadzone przez Jana “Yacha” Paszkiewicza

 

Nagrody dodatkowe:

1.Realizacja reklamy audio na potrzeby promocji klipu w studiu VoiceArt.