Adaptacja Ruin Zamku na Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów- Bibersteinów w Żarach

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłasza jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji pn.: „ADAPTACJA RUIN ZAMKU NA “CENTRUM KULTURY I TRADYCJI ZAMKU DEWINÓW-BIBERSTEINÓW W ŻARACH

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na “Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach” oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

Harmonogram konkursu:

1.Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej20.05.2022 r.
2.Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 10.06.2022 r.
3.Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
do dnia 20.07.2022r.   do godziny 15:00
4.Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.do dnia 29.07.2022r.
5.Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie jednak nie później niż 22.08.2022 r.
do dnia 08.08.2022 r.
6.Termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia za wyjątkiem Karty identyfikacyjnej, do której uzyska dostęp dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez Sąd konkursowy. Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 07.10.2022 r.
do godziny 15:00
7.Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu
oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
w dniu 21.10.2022 r.
8.Wystawa pokonkursowaw dniu 03.11.2022 r.
9.Dyskusja pokonkursowaw dniu 03.11.2022 r.

Komunikacja

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl


Nagrody

I nagroda: 40 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
II nagroda: 25 000 PLN
III nagroda: 15 000 PLN
3 wyróżnienia po 5 000 PLN