Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”


2. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2019 r. do 10.06.2019 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 18.06.2019 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 lat do 12 lat; dorośli

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaski i przestrzenne.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 4 prace.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa

i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.

7. Prace należy nadesłać do 10 czerwca na adres:

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica, 78-194-26-23.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej stowarzyszenia – fecebook Stowarzyszenie od serca „Faustynka”

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane osobiście przez uczestników w dniu wernisażu i rozstrzygnięcia konkursu.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.


Nagrody

Dyplomy i nagrody