KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ

CELE KONKURSU • promowanie młodych twórców • wymiana doświadczeń • stworzenie forum do konfrontacji osiągnięć graficznych twórców z wielu środowisk artystycznych w Polsce i za granicą TEMAT: Bajki Robotów Temat inspirowany twórczością polskiego pisarza science fiction, filozofa oraz futurologa – Stanisława Lema. Bajki Robotów to groteskowo-baśniowe opowiadania, w których bohaterami i narratorami są roboty. Pragniemy, by świat futurystyczno-kosmicznej technologii stał się myślą przewodnią małych form graficznych. Dozwolone są prace związane z ogólnie rozumianym pojęciem „świat przyszłości”. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs na małą formę graficzną – Bajki Robotów ma charakter międzynarodowy.

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy od 14 do 30 roku życia.

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz prac na konkurs na wskazany adres i jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Przesyłkę należy opisać: Konkurs na małą formę graficzną w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Cieszynie Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Instytut Sztuki, Ul. Bielska 62. 43-400 Cieszyn, Sala 129

4. Konkurs obejmuje prace wykonane w technikach grafiki tradycyjnej, eksperymentalnej i cyfrowej.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace w dowolnej technice graficznej (1 kopia pracy).

6. Termin nadsyłania prac upływa: 2 lutego 2018 roku. Prace zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.

7. Nie pobiera się opłat wpisowych.

8. Każda praca powinna mieć na odwrocie umieszczoną naklejkę z informacjami o autorze (patrz: karta zgłoszenia)

9. Rozmiar prac: matryca: dłuższy bok max. 13cm, format papieru: dłuższy bok max. 35cm

10. Prace oceniane będą w kategoriach: grafika tradycyjna i techniki eksperymentalne oraz grafika cyfrowa, a także w kategoriach wiekowych uczestników: 14-18 lat oraz 19-30 lat.

11. Prace nadesłane na konkurs pozostają w wy- łącznej dyspozycji Organizatora oraz nie podlegają zwrotowi

12. Koszty dostarczenia prac ponoszą uczestnicy konkursu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace uchybiające postanowieniom niniejszego Regulaminu lub warunkom udziału w konkursie nie będą brane pod uwagę.

14. Prace do wystawy pokonkursowej wybierze Jury powołane przez Organizatora. Organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu ich prac do wystawy.

15. Rozstrzygnięcia podjęte przez Jury, dotyczące przebiegu i wyłonienia zwycięzców konkursu są ostateczne i wiążące.

16. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy.

17. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej: http://instytutsztuki.us.edu.pl/ oraz https:// www.facebook.com/KLKCieszyn/ https://www.facebook.com/IPTCieszyn Http://www.triennial.us.edu.pl/

18.Wręczenie nagród odbędzie się w galerii organizatora.


Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, medal/statuetkę, dyplomy honorowe.