Moja Wielka Wyprawa

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Uczestnik ma za zadanie wykonać relację z podróży w dowolnej formie (dziennik podróży, pamiętnik, notatki, opowiadanie itp.). Relacja może dotyczyć podróży już odbytej, zaplanowanej lub wymarzonej. Organizator nie narzuca ograniczeń czasowych ani terytorialnych podróży ale miejsca opisywane muszą być autentycznymi miejscami na Ziemi, które można w sposób jednoznaczny określić na mapie świata a środki transportu i czas przemieszczania muszą odpowiadać teraźniejszym realiom. Praca może być wykonana w dowolnym języku nowożytnym.


Nagrody

Po zakończeniu konkursu Uczestnicy wytypowani przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Organizatora i pozyskane od Sponsorów.

Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace weźmie po uwagę wartości poznawcze i edukacyjne, jakość i wkład pracy, oryginalność i walory estetyczne.