MAMA TATA I JA

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

1 grupa – dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat

2 grupa – dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat

Dziecko ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, flamastrami itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu: MAMA TATA i JA.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji z dopiskiem na kopercie MAMA TATA I JA.


Nagrody

Po zakończeniu konkursu najlepsi Uczestnicy w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Organizatora i pozyskane od Sponsorów.

Organizator przyzna odrębne nagrody i wyróżnienia placówkom oświatowym i osobom zgłaszającym, które w sposób szczególny zaangażowały się w popularyzację konkursu i idei przyświecających Fundacji IFCAS. Organizator w żadnym wypadku nie ingeruje w treść i przekaz artystyczny nadesłanych prac a Komisja Konkursowa oceniając je weźmie pod uwagę:

• oryginalność i walory estetyczne

• jakość i wkład pracy uczestnika.

Żadna nadesłana praca dziecka nie pozostanie niezauważona i niedoceniona przez Organizatora.