SEABORNE TRADE IN THE FUTURE

Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy i jest adresowany do pełnoletnich twórców profesjonalnych i amatorów. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną o treści zgodnej z tytułem Konkursu: „SEABORNE TRADE IN THE FUTURE”. Praca może być wykonana w dowolnej technice: rysunek, grafika komputerowa itd. Organizator nie narzuca wymiarów pracy konkursowej. Zakłada się, że powinna mieć format nie mniejszy niż A3 i nie większy niż B1. Praca konkursowa nie może być formą przestrzenną.

Na pracy konkursowej powinny znaleźć się napisy: „SEABORNE TRADE IN THE FUTURE, Open Art Competition, IFCAS 2015” w dowolnym układzie i stylistyce.


Nagrody

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele niezależnych środowisk twórczych i artystycznych oraz inne zaproszone osoby.

Przy ocenie prac nadesłanych na konkurs, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:

• oryginalność i walory estetyczne

• jakość i kunszt artystyczny

• wizjonerstwo i nowatorskie podejście do tematu.

Organizator przyzna Laureatom Konkursu, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.