Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych (licea, szkoły o profilu technicznym bądź zawodowym, działających na terenie Polski), którzy nie ukończyli 20 roku życia w momencie składania zgłoszenia na Konkurs.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy etap Konkursu będzie trwał do 15 lutego 2020 i polega na stworzeniu filmu do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na dowolny, wybrany przez siebie temat. Termin nadsyłania prac na Konkurs upływa 15 stycznia 2020. Film ma być stworzony w formacie mp4. Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych filmów, których twórcy – uczestnicy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu.
  • Drugi etap będzie polegał na przygotowaniu wystąpienia trwającego do 5 minut, na wybrany przez Komisję konkursową temat. Uczestnik będzie miał ok. 15 minut na przygotowanie się do wystąpienia.

Organizator przeprowadzi dla 10 uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu specjalne warsztaty retoryczne, przygotowujące do wystąpień. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. zobowiązuje się przyjąć na siebie Organizator. Udział w warsztatach jest obowiązkowy, nieobecność na nich spowoduje brak możliwości występu w drugim etapie Konkursu.

Regulamin: https://akademiaretoryki.pl/wp-content/uploads/2017/09/Regulamin-konkursu-OKR-2019_2020.pdfNagrody

Pierwsze miejsce: 10 000 PLN

Drugie miejsce: 5 000 PLN

Trzecie miejsce: 3 000 PLN