Otwarty konkurs na najlepszy, krótki w metrażu dokumentalny film wideo

Kawiarnia Józef K. zaprasza do udziału w konkursie na krótkometrażowy film wideo zrealizowany w temacie „dokument”. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych sztukami wizualnymi.

Filmy, nie dłuższe niż 15 minut, o dowolnej formie i treści, mają dotyczyć ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności.

Termin nadsyłania prac:
do 19 marca 2018
(czyli do imienin Józefa)

Kontakt i adres do nadsyłania prac:
e-mail: wideo.konkurs@jozefk.pl

Strona organizatora:
www.jozefk.pl

Informacje o konkursie:

Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV. Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 19 marca 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie nastąpi do 26 marca 2018 roku.

Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.

Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami, b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu, c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/

UWAGA: witryna www.jozefk.pl jest w trakcie przebudowy, jej obecna treść ulegnie dematerializacji, a nowa odsłona nastąpi w ciągu najbliższych czterech tygodni.

 


Nagrody

I miejsce – 1 000 zł netto