Pirs Przyszłości – konkurs architektoniczny

GDYNIA SZUKA INSPIRACJI NA ZAGOSPODAROWANIE MOLA POŁUDNIOWEGO

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do udziału w Konkursie studialno-ideowym na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości.

Organizator: Gmina Miasta Gdyni

Rodzaj i forma konkursu:
Konkurs jest konkursem urbanistyczno-architektonicznym w następującej formule:

  • konkurs studialno-ideowy – zakresem Konkursu jest projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni, stanowiący wizję funkcjonalno-przestrzenną ukształtowania obszaru objętego granicami konkursu;
  • konkurs otwarty – do Konkursu może przystąpić każdy autor / zespół spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie i nie podlegający wykluczeniu;
  • konkurs z nagrodami finansowymi – przewidziana na nagrody i wyróżnienia kwota zostanie w całości przekazana na te nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • konkurs jednoetapowy – z chwilą, gdy Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wypłacone zostaną nagrody i wyróżnienia, Konkurs zostanie zakończony, niezależnie od ewentualnych dalszych zamierzeń Organizatora;
  • konkurs nieograniczony terytorialnie – w Konkursie mogą uczestniczyć autorzy / zespoły z kraju i z zagranicy;
  • konkurs prowadzony w języku polskim – dla Regulaminu, wszystkich dokumentów konkursowych, opisów prac konkursowych oraz wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem (pytania / odpowiedzi) – obowiązkowym jest język polski. Oryginały dokumentów w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
  • konkurs prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i anonimowości – złożone prace i procedury konkursowe zapewniają bezstronność oceny dokonywanej przez Sąd Konkursowy, który tożsamość autorów może rozpoznać dopiero po ustaleniu werdyktu.

Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni – Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego.

Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego Konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość.

Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni. Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego Konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

Więcej informacji: www.gdynia.pl/konkurs-pirs.


Nagrody

I Nagroda: 50 000 PLN
II Nagroda: 25 000 PLN
III Nagroda: 15 000 PLN
Wyróżnienie: 5 000 PLN