Zaprojektuj Ogród Społeczny

DK_CHWALOWICE_grafika

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe można składać do 9 lutego 2018 r.

Przedmiotem jednoetapowego, otwartego konkursu jest opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku przy ul. 1 Maja, obok budynku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania dotyczące formy obiektu:
• koncepcja ogrodu powinna w funkcjonalny sposób odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania – przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny powinien zostać zaprojektowany w sposób niestwarzający barier oraz nieutrudniający poruszania się osobom starszym oraz niepełnosprawnym,
• forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne,
• koncepcja funkcjonalna ogrodu powinna zakładać spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich,
• wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte są w Regulaminie Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:
– uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 19.01.2018 r.
– termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00.
– ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

adres e-mail:
dkchwalowice.konkurs@gmail.com

Regulamin i strona internetowa organizatora:
http://bip.dkchwalowice.pl/ogloszenia/


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 2 000 zł
III nagroda – 1 000 zł