Konkurs na operę dla dzieci i młodzieży

Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wspólnie z Teatrem Wielkim Operą Narodową ogłaszają konkurs na operę dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat (libretto i muzykę).

Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie utwory oryginalne, dotychczas niepublikowane w kraju ani za granicą, niewystawiane oraz niezgłaszane na inne konkursy. Adaptacje klasycznych, tradycyjnych motywów baśniowych nie będą rozpatrywane. Czas trwania utworu powinien być obliczony na pełen spektakl, trwający nie mniej niż 45 minut i nie więcej niż 60 minut.

I Etap – do 10 grudnia
• skrót fabularny całości utworu (maksimum 3 strony maszynopisu);
• opis dwóch wybranych scen (każda po 2-3 strony maszynopisu);
• próbka muzyki do dwóch scen, których opis został złożony do I etapu bądź próbka autorskiej
muzyki referencyjnej

II Etap
5-7 uczestników wyłonionych w pierwszym etapie otrzyma stypendium w wysokości po 3 000 zł każdy (w przypadku utworów współautorskich – każdy ze współtwórców) oraz dwutygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej w Konstancinie. Podczas II etapu uczestnicy przedstawią całościową wizję widowiska operowego.

Termin zgłaszania prac:
do 10 grudnia 2018

Regulamin i informacje:
www.zaiks.org.pl

Prawa autorskie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów w celach promocji działalności na rzecz rozwoju twórczości dramatycznej bez wynagrodzenia, bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych w nieograniczonym czasie, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów utworów na stronach www.zaiks.org.pl oraz www.zaiksteatr.pl. Organizatorzy nie nabywają autorskich praw majątkowych do utworów zgłoszonych do konkursu.


Nagrody

I nagroda – po 20 000 zł dla autora libretta i kompozytora muzyki,
(pula I nagrody to 40 000 zł)

II nagroda – po 15 000 zł dla autora libretta i kompozytora,
(pula II nagrody to 30 000 zł)

III nagroda – po 10 000 zł dla autora libretta i kompozytora,
(pula III nagrody to 20 000 zł)

wyróżnienie – po 5 000 zł dla autora libretta i kompozytora,
(pula wyróżnienia to 10 000 zł)