Konkurs na projekt i wykonanie rzeźby/instalacji plenerowej w Kołobrzegu

Zadaniem w konkursie ogłoszonym przez Miasto Kołobrzeg jest zaprojektowanie i zrealizowanie wolnostojącej rzeźby /instalacji plenerowej o dowolnej tematyce na terenie zielonym przy ul. Rzecznej w Kołobrzegu.

Konkurs jest adresowany do studentów szkół artystycznych, artystów plastyków, pracowni artystycznych, firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury. Każdy z uczestników konkursu może przedstawić maksymalnie dwa projekty.

Celem konkursu jest wzbogacenie przestrzeni miejskiej Kołobrzegu dziełem o znamionach oryginalnej koncepcji artystycznej, stworzenie charakterystycznego, przyjaznego miejsca na mapie Kołobrzegu, które będzie przyciągało mieszkańców i turystów. Projektowana rzeźba/instalacja powinna wywoływać wśród odbiorców pozytywne emocje, mieć charakter pogodny bądź żartobliwy. Obiekt powinien wchodzić w interakcje z oglądającymi, intrygować, cieszyć, uruchamiać wyobraźnię.

Uczestnicy konkursu muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym umożliwiającym wykonanie i montaż pracy konkursowej.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy spoza Polski, warunkiem jest posiadanie polskiej rezydentury podatkowej ważnej w roku 2018.

Termin składania prac:
do 17 lipca 2018

Regulamin i informacje:
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=107897

Kontakt:
Ireneusz Szuniewicz – sekretarz konkursu
tel. (94) 35 515 72
e-mail: i.szuniewicz@um.kolobrzeg.pl

 


Nagrody

wynagrodzenie za projekt i wykonanie zwycięskiej rzeźby/obiektu – 80 000 zł brutto